Buller och brusreducering

Brus definieras som oönskat ljud. Ljudet distribueras genom ett spektrum av frekvenser, från djup bas till högfrekvent ljud. Sammansättningen av detta ger oss en ljudbild, där den nivån mäts i decibel (dB). 10 dB räknas som dubblering/halvering. Det finns bestämmelser för hur mycket som är acceptabelt i olika sammanhang inom boende. Kommer man i konflikter om nivågränser ska man ha en professionell mätning som underlag.

 

Många vill ha en generell förbättring av en känd bullerstörning i huset. Det kan förekomma fotsteg, musik, allmänt högljudda grannar eller trafik ljud utifrån. Om du vill bygga om ditt hus, skapa en hyresfastighet, eller skapa ett musik/hemmabiorum finns det flera hjälpmedel som isolerar och dämpar ljudet.

Tidigare togs bullerproblemen inte lika allvarligt som i dag. Mindre trafik, mindre bostadstäthet och färre maskiner ledde till en annan vardag än idag. Än idag, när vi är medvetna om behovet, byggs bostäder som har betydande bullerproblem. Det kommer från byggnadernas komplexitet, med en rad nya behov och byggnadsformer. Även om man känner till de enkla materialens absorptionsförmåga kan sammansättning i konstruktioner, nya uppvärmningsformer etc. ge oavsiktligt ljud.

Vart tar bullret vägen?

Ljudvågor, vilket buller är, sprider sig som vågor i vatten. När de träffar ett material kommer något att reflekteras tillbaka, speciellt från hårda ytor. Resten kommer in i materialet och transporteras igenom till andra sidan, och en del kommer att följa materialet i andra riktningar och antingen frigöras eller förlora energi på grund av det reduktionsvärde som materialet har. I en förbättringssituation kan man ha mineralull mellan dubbarna och öka massan ytterligare genom att använda Acoustiblok eller Tecsound samt minska ljudöverföringen i ytan med ca 80 % (28/30 dB). Du kan även bygga på en befintlig vägg, och bryta direktkontaktbroar mellan byggmaterialen.

Men bullret går inte bara direkt genom den platta väggen/taket/golvet till grannarna. Det kan även bli en hel del passage mellan bullerrummet till granne i väggar, tak, golv, intilliggande rör- och ventilationssystem etc. Även om man ljudisolerar vägg/tak/golv kan dessa påverka resultatet efteråt.

Strukturellt buller går till angränsande rum och utanför. När detta kommer från särskilt bullriga källor som motorer, bashögtalare etc. är det klokt att försöka minska sådant buller så nära bullerkällan som möjligt. Skärmar, absorberande plattor eller vibrationsblock kan reducera ljudet avsevärt. Speciellt i betongkonstruktioner förekommer sådant buller avsevärt. Om bruset är tillräckligt lågfrekvent uppfattas det ofta som vibrationer. Det finns produkter mot detta också. Problemet förvärras om bullret skapar resonans, det vill säga bullrets frekvens matchar strukturens och byggnadsdelarnas naturliga frekvens. Då kommer bruset att spridas och upplevs förstärkas i vissa frekvenser.

En typisk olägenhet är fotstegsljud. Det görs mycket med allmän ljudisolering i golvet, men det är ofta bäst att lägga till en stegljudsbarriär, då detta mer är ett basljud. Texfon är ett mjukt 3,2 mm matta som är lätt att lägga under golvet och som dämpar fotstegljudet med 22 dB.

Ett annat typiskt ljud är efterklang eller eko i rummet. När flera personer är samlade och har aktiviteter studsar bullret tillbaka från väggar och tak, speciellt där det är hårda ytor. Typiskt för förskolor, skolor, matsalar, mötesrum och simhallar. Här används absorberande plattor som monteras i tak eller vägg, t ex Dempit. Effekten mäts i den tid det tar att minska bruset med 60dB.

Vidare bör det observeras att buller kommer in genom små öppningar, hakar och hål. Dessa bör förseglas. Skruvar och metallstift bör användas så lite som möjligt (på flera ställen måste man) då de är bra ledare av buller. Direktkontakt av hårda ytor i golv, vägg och tak med andra ytor bör undvikas för att förhindra transport av buller. Bättre med en liten lucka, som du fyller med ljuddämpande tätningsmedel som Acoustiblok Sound Sealant.

På vår hemsida kan du se några av våra produkter. Vi hoppas att ovanstående hjälper dig att leta efter rätt produkt för ditt bullerproblem! Kontakta oss för mer information. Som du förstår är det svårt att skapa några garanterade lösningsmodeller för det enskilda fallet, men vi kan guida dig med produkter du bör titta på.

Och kom ihåg: LJUDDÄMPNING BEHÖVER INTE TA MYCKET PLATS!